Prípadová štúdia

Branding

Pro Urgent je neziskové občianske združenie. Bolo založené personálom Centrálneho prijímacieho oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava, pod vedením primára doc. MUDr. Júliusa Hodosyho, PhD., MPH. Cieľom združenia je podpora informovanosti širokej verejnosti a odborných inštitúcií o problematike poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti a prevencie zdravia. Sídlom združenia je bratislavský Ružinov.

Pro Urgent - ikona

Branding

Archetypom občianskeho združenia je Caregiver (opatrovateľ).

Starostlivosť o pacientov, ochrana života a zdravia, empatia a altruizmus. To sú hodnoty, ktoré združenie svojou činnosťou zosobňuje. Tieto hodnoty sú v súlade s archetypom caregiver. Archetyp je príznačný pre väčšinu organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a v neziskovom sektore. Ide o vznešené poslanie.

Vzhľadom na oblasť pôsobenia občianskeho združenia a stanovami definovaný zoznam činností boli určené nasledovné kľúčové slová pre symboliku loga: zdravie, lekár a urgent.

Pro Urgent symbolika

Logo

Konštrukcia loga vznikla spojením ikony a logotypu.

Textová časť loga vychádza z definovaného archetypu. Pre archetyp caregiver je príznačné použitie script fontu. Ide o digitálne vyjadrenie napodobeniny ručne písaného textu. Skriptové písmo je príznačné svojou neformálnosťou a vysokou mierou prístupnosti.

Z dôvodu nevyhnutnej striedmosti pri použití tohto typu písma nebude využité ako primárne písmo, ale bude ho svojou existenciou vhodne dopĺňať a pridávať mu potrebný akcent.

Po zohľadnení prezentovaných hodnôt združenia, definovaného archetypu a psychológie písma, bolo ako typografický základ pre konštrukciu textovej časti loga vybraté písmo Bukhari Script.

Pro Urgent - logo

Farby – color manažment

Občianske združenie pôsobí v oblasti poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti a prevencie zdravia. Zabezpečuje podporu informovanosti laickej, ako aj odbornej, verejnosti v sledovanom segmente. Má snahu o zlepšovanie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti na oddelení centrálneho príjmu. Všetky aktivity združenia sú sústredené v oblasti zdravotníctva.

Určená farebnosť odráža stanovami definované činnosti a reflektuje oblasť pôsobenia občianskeho združenia. V rámci manažmentu farieb bol výber primárnych farieb realizovaný v pravom spektre chladných farieb na modro-zelenom rozhraní. Kým modrá zložka vyjadruje dôveru, zelená zrkadlí liečebné vlastnosti. Pre zabezpečenie kontrastu bola ako akcentová farba do primárnych farieb zaradená ružová. Systém dopĺňajú odtiene sivej.

Pro Urgent farby

Typografia

Správny výber fontu pre občianske združenie, je veľmi dôležitý z hľadiska potreby korektného vyjadrenia hodnôt, ktoré združenie reprezentuje. Má svoje nezameniteľné miesto pri definovaní identity združenia. Jednou z typografických požiadaviek, zohľadnených pri výbere písma, bolo kladenie dôrazu na jeho modernosť a nadčasovosť. Z uvedeného dôvodu je pre reprezentáciu združenia vhodné bezpätkové (sans serif) písmo. Bezpätkové písmo vyjadruje modernosť, čistotu a ľudskosť, čo sú atribúty, s ktorými sa združenie identifikuje.

Ďalšou vlastnosťou, ktorú by malo písmo symbolizovať, je prístupnosť. Zabezpečenie adekvátneho vyjadrenia tejto vlastnosti je realizované prostredníctvom výberu zaobleného textu bez hrán. Po zohľadnení požiadaviek združenia, archetypu a psychológie písma, bolo ako typografický základ vizuálnej identity vybraté písmo Maven Pro.

Pro Urgent typografia

Výsledky

Budovanie brandu predstavuje investíciu do dôveryhodnosti občianskeho združenia, ktorá je spôsobilá priniesť združeniu zlepšenie jeho východiskovej pozície pri uchádzaní sa o grantové podporné programy. Používanie loga a manažmentu farieb, ako aj jednotná komunikácia smerom k návštevníkom môžu prispieť k spoznateľnosti a zapamätateľnosti značky a pretaviť sa do vyššej informovanosti širokej, ako aj odbornej verejnosti o problematike prevencie zdravia.

Stotožnili sme sa s motiváciou občianskeho združenia a na základe toho sme pristúpili k dohode o budúcej spolupráci v oblasti spracovania nového webu.

Pro Urgent - identita
Pro Urgent aplikácia

Zhrnutie

Združenie Pro Urgent pristupovalo k brandingu s entuziazmom jemu vlastným. Príprava podkladov bola realizovaná určenou spolupracvníčkou, Luciou Štefansky, ktorá výrazne prispela k pozitívnym výsledkom brandingu. Sme presvedčení, že čas strávený nad projektom prinesie svoje ovocie v podobe budovania povedomia o problematike poskytovania zdravotnej starostlivosti. V tejto aktivite združeniu držíme palce.

Informácie o projekte

Radovan Hýbl

Branding

Branding – Vytvorenie všetkých kľúčových komponentov komplexnej vizuálnej identity s ohľadom na stanovené požiadavky zadávateľa a oblasť jeho pôsobenia. Symbolika ikony, typografia a určená farebná paleta odzrkadľovali archetypálne základy. Pre potreby združenia bol spracovaný online aj offline dizajn manuál, ktorý bude následne využitý pri ďalších aktivitách.

Podkladové práce

informačné podklady – Lucia Štefansky