Prípadová štúdia

Branding

Združenie na záchranu Lietavského hradu (ZnZLH) je neziskové občianske združenie. Aktuálne má približne 50 členov a na hrade Lietava pôsobí od roku 1999. Svojou aktívnou činnosťou patrí medzi úspešné a efektívnejšie organizácie svojho druhu na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci s odborníkmi prebiehajú práce na hrade systematicky a na vysokej odbornej úrovni. Vedenie združenia sa rozhodlo pre komplexný vizuálny branding, ktorý podčiarkne jeho jedinečnú identitu. 

hrad lietava - erb združenia

Branding

Hrady nemajú erby resp. logá, majú ich však ich vlastníci. Združenie na záchranu Lietavského hradu je, ako právnická osoba, vlastníkom samotného hradu, a na základe tradície je teda aj oprávneným subjektom na držanie erbu. Konštrukcia erbu podlieha prísnym heraldickým pravidlám. Postup pri tvorbe bol realizovaný v spolupráci s heraldikom a reflektoval dohodnutú symboliku.

Okrem heraldického erbu a loga, boli spracované aj obrysové verzie, pre zobrazenie na webe a tlačovinách.

hrad Lietava - infotabuľa

Erb a logo

Konštrukcia erbu vychádza z pôvodného (amatérskeho) návrhu, pričom bola zachovaná jeho symbolika (pôvodné figúry). Erb pozostáva z neskorogotického štítu, do ktorého boli osadené figúry. Figúra rytiera symbolizuje dobrovoľníkov hradu, ktorí sú tak trochu ako rytieri. Sú ušlachtilí, odvážni, bojujúci za dobrú vec. Zároveň podobne ako Rytier Don Quijote de la Mancha, bojujú proti času, čo je podobné ako bojovať s veternými mlynmi. Lešenársky kľúč, ako ďalšia z figúr, predstavuje predmet, ktorý rytier drží vo svojej ruke, je to jeden z najpoužívanejších nástrojov dobrovoľníkov združenia. V erbe evokuje žezlo pôsobiace trochu tajomne, keďže väčšina ľudí presne nepozná jeho účel. V erbe boli použité heraldické tinktúry (farby a kovy).

Na erb nadviazala tvorba loga, ktoré sme štylizovali do obrysovej formy erbu. V súlade s color manažmentom vychádzajúcim zo zemitých farieb, ktorý neprijateľne kontrastoval s heraldickými tinktúrami. Zvolenou štylizáciu sa podarilo dosiahnuť použiteľnosť loga na rôznych farebných podkladoch.

hrad lietava - erb združenia

Farby – color manažment

Z hľadiska farebnosti boli určené studené zemité farby vyjadrujúce trvácnosť a majestátnosť. Masívne stavby obdobného charakteru pretrvávajú v nehostinnom prostredí často stovky rokov. Dominujú lokalite, symbolizujú schopnosti našich predkov a sú pripomienku dávnej slávy vážených rodov. Pre zabezpečenie farebného kontrastu, boli do palety doplnené dva odtiene červenej farby. Ide o farbu života a energie. Tieto dve veličiny do ruiny hradu prinášajú dobrovoľníci svojimi aktivitami.

hrad lietava - farby

Typografia

Súčasťou balíka je aj typografická sada, pozostávajúca z primárneho a sekundárneho písma. Špecifikom typografie je výber printového fontu, ktorý zvýši čitateľnosť textov, vďaka serif formátu.

Služby v oblasti brandingu, boli poskytnuté v rozsahu balíka Brand identita

hrad Lietava - typografia

Výsledky

Budovanie brandu predstavuje investíciu do dôveryhodnosti občianskeho združenia, ktorá je spôsobilá priniesť združeniu zlepšenie jeho východiskovej pozície pri uchádzaní sa o grantové podporné programy. Používanie loga a manažmentu farieb, ako aj jednotná komunikácia smerom k návštevníkom môžu prispieť k spoznateľnosti a zapamätateľnosti značky a pretaviť sa do vyššej návštevnosti výnimočnej ruiny hradu.

Stotožnili sme sa s motiváciou občianskeho združenia a na základe toho sme pristúpili k dohode o budúcej spolupráci.

hrad Lietava - trifold leták

Zhrnutie

Združenie na záchranu Lietavského hradu pristupovalo k brandingu veľmi zodpovedne. Pochváliť musíme predovšetkým angažovanosť členky občianskeho združenia, Oľgy Guttenovej, ktorá obrovským dielom a svojim proaktívnym prístupom prispela k pozitívnym výsledkom. Sme presvedčení, že čas strávený nad projektom prinesie svoje ovocie v podobe budovania dobrého mena občianskeho združenia a podpory dobrovoľníckej činnosti, ktorú vykonáva. Prajeme veľa úspechov.

Informácie o projekte

Radovan Hýbl

Branding

Branding – balík Brand identita: Vytvorenie všetkých kľúčových komponentov vizuálneho brandingu s ohľadom na striktne stanovené požiadavky zadávateľa, heraldické pravidlá, symboliku a určenú farebnú paletu. Tvorba loga, color manažment, typografia a čiastočná aplikácia. Online dizajn manuál. Rozšírenie balíkových služieb o grafické práce súvisiace s aplikáciou dizajnu.

Podkladové práce

fotografie – Peter Danko, heraldika – Marek Sobola